Business

กระทรวงการคลังลดคาดการณ์การเติบโตปี 2564 เหลือ 2.3%

BANGKOK (NNT) – กระทรวงการคลังลดค่าเงิน คาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นครั้งที่สองเป็น 2.3% จากการเติบโต 2.8% หลังจากมีการติดเชื้อ coronavirus ระลอกที่สามในประเทศไทยในเดือนนี้ กุลยา ตันติเตมิต อธิบดีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (อ.ส.ค.) กล่าวว่า กระทรวงได้ลดการคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลงเหลือเพียง 2 ล้านคนในปีนี้จาก 5 ล้านคนที่คาดการณ์ไว้เมื่อ 3 เดือนก่อน เธอกล่าวว่าคาดว่านักท่องเที่ยวที่น้อยลงจะมีผลกระทบค่อนข้างมาก เนื่องจากจะทำให้เงินการท่องเที่ยวลดลงเหลือเพียง 100 พันล้านบาทจาก 260 พันล้านบาทที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ การระบาดครั้งล่าสุดทำให้เห็นผู้ป่วยทั้งหมดครึ่งหนึ่งในเดือนนี้เพียงเดือนเดียว และเกิดขึ้นในขณะที่ประเทศกำลังเตรียมที่จะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติในวงกว้างมากขึ้น เนื่องจากการฉีดวัคซีนทั่วโลกเพิ่มขึ้น อธิบดีกล่าวว่าการฉีดวัคซีนในประเทศและต่างประเทศสามารถให้การสนับสนุนได้บ้าง การกระจายวัคซีนมีความสำคัญมาก เนื่องจากจะส่งผลดีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระทรวงการคลังยังคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวในช่วงไตรมาสที่สามหรือต้นไตรมาสที่สี่ ข้อมูลและที่มาผู้รายงาน : ปปมน อารยสุขสวัสดิ์ ผู้เขียน : ปภมณ อัรยสุขสวัสดิ์ สำนักข่าวแห่งชาติ & ประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button