Health

ผู้สมัครวีซ่าประเภท OA non-immigrant ต้องมีประกันสุขภาพ ฿3m

ชาวต่างชาติที่ยื่นขอวีซ่าประเภท non-immigrant (OA) เพื่อพำนักในประเทศไทยได้นานถึงหนึ่งปี จะต้องมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมขั้นต่ำ 3 ล้านบาท สำหรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน แทนที่จะเป็นครั้งก่อน 400 ,000 บาท. นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในวันนี้ (วันอังคาร) ว่ากฎใหม่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมหากพวกเขาป่วยในระหว่างพำนักระยะยาวในประเทศ ตามที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการกงสุล 3 กล่าวว่า ชาวต่างชาติได้รับวีซ่าชั่วคราวและในปีนี้ กรมธรรม์ประกันภัยสามารถซื้อได้ในประเทศไทยหรือในประเทศบ้านเกิดของตน แต่จำนวนความคุ้มครองของกรมธรรม์ที่ออกโดยต่างประเทศจะต้องเทียบเท่ากับจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ที่ออกในประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button