Health

ร่าง พ.ร.บ. ต่อต้านการเลือกปฏิบัติของภาคประชาสังคม ยื่นต่อรัฐสภาไทย

ร่างพระราชบัญญัติมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องประชาชนบางกลุ่มจากการเลือกปฏิบัติและร่างโดย 10 กลุ่มประชาชนซึ่งลงนามโดย 12 ผู้สนับสนุนถูกส่งไปยังสภาผู้แทนราษฎรแห่งประเทศไทยในวันนี้ (วันพุธ) สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ชวน หลีกภัย รับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว และแจ้งว่า จะตรวจสอบความถูกต้องของลายเซ็นแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่รวมเป็นวาระการประชุม และอาจเชิญผู้แทนกลุ่มทนายเข้าสภาในภายหลัง ประชุมระหว่างพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ อย่างไรก็ตาม เขาแนะนำว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะมีโอกาสดีกว่าที่รัฐสภาจะพิจารณาและรับรองหากเสนอโดยรัฐมนตรีหรือพรรคการเมือง ร่างกฎหมายนี้ริเริ่มขึ้นเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติในกลุ่มเสี่ยงหลายกลุ่ม เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ชนกลุ่มน้อย ชุมชน LGBT ประชาชนในภาคบริการ และสตรี เครือข่ายกลุ่มประชาชนต้องการให้นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา รับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นหลักการ และต้องการให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เสนอร่างพระราชบัญญัติคู่ขนานต่อรัฐสภา ดังนั้นทั้งสองจะถูกพิจารณาพร้อมๆ กัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button