News

“จุรินทร์”คาดส่งออกปี64โต15-16%ไม่ห่วงเงินเฟ้อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ คาดส่งออกปี64 โต 15-16% ไม่ห่วงเงินเฟ้อ ชี้ยังปกติดูใกล้ชิดนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ยอดการส่งออกในเดือนต.ค.64 คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ส่งผลให้การส่งออกของไทยในปี 64 มีโอกาสที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนได้มากถึงร้อยละ 15-16 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้เมื่อตอนต้นปีว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 4 โดยช่วง 9 เดือนแรกของปี 64 ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 15.5 หรือคิดเป็นมูลค่า 6.2 ล้านล้านบาทส่วนอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยในช่วง 10 เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ร้อยละ 0.9 จากเป้าหมายทั้งปีที่ร้อยละ 0.8-1.2 ยังถือว่าอยู่ในวิสัยปกติ และระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ เมื่อเทียบกับภาพรวมของรายได้และรายจ่าย และในปี คาดว่าเป้าเงินเฟ้อจะอยู่ที่ร้อยละ 0.7-1.2 โดยอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าตกใจ และอยู่ในวิสัยปกติ ซึ่งเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ แต่ต้องลงไปติดตามดูราคาสินค้าอุปโภคบริโภคแต่ละตัวว่าเป็นอย่างไรที่จะทำให้เกิดสมดุล ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งจะจับตาอย่างใกล้ชิดติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.thTwitter : https://twitter.com/innnewsYoutube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INNTikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button