News

นายกฯเร่งเดินหน้าศก. BCGเพิ่มช่องทางสร้างรายได้

นายกฯ เร่งเดินหน้าเศรษฐกิจ BCG เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้ประเทศและประชาชน วางรากฐานเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่นยืนนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการสร้างความมั่นคง ก้าวหน้า ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วางรากฐานเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่นยืนรวมทั้งส่งเสริมภาคการผลิตและบริการให้มีความแข็งแรง ภายใต้นโยบาย เศรษฐกิจ BCG ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างช่องทางสร้างรายได้ใหม่ๆให้กับประชาชนและประเทศ ยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนของ BOI ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2564 จำนวน 1,271 โครงการ วงเงินรวม 520,053.8 ล้านบาท ขณะที่ ตั้งแต่ 2561 – 2564 โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่มีการอนุมัติการลงทุนแล้ว ตั้งแต่ 2561 – 2564 ประมาณ 1,605,465 ล้านบาท หรือ 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น ร้อยละ 94 ของเป้าหมายมูลค่าการลงทุน (ปื 2561- ) จำนวน 1.7 ล้านล้านบาท ประกอบด้วย รัฐ-เอกชนร่วมลงทุน 4 โครงการโครงสร้างพื้นฐานหลัก จำนวน 633,635 ล้านบาท ออกบัตรส่งเสริมการลงทุน โดย BOI จำนวน 889,840 ล้านบาท และงบบูรณาการ จำนวน 82,000 ล้านบาทนอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมตาม BCG Model และให้ความสำคัญในการยกระดับฐานรายได้ของประชาชนรายครัวเรือนโดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาหาข้อมูล เพื่อนำมาสู่การแก้ไขปัญหาผ่านคณะต่าง ๆ ในการทำงาน ควบคู่กับการหารายได้ของประเทศเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะการใช้ศักยภาพของประเทศในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาหาข้อมูล เพื่อนำมาสู่การแก้ไขปัญหาผ่านคณะต่าง ๆในการทำงาน ควบคู่กับการหารายได้ของประเทศเพิ่มขึ้นด้วย โดยเฉพาะการใช้ศักยภาพของประเทศในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ นำมาวิจัยให้เกิดมูลค่าสูงสุดเร่งพัฒนายกระดับภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และภาคบริการของประเทศไปสู่การใช้เทคโนโลยีและวิจัยนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ได้ ที่สำคัญ คือคนไทยทุกระดับสามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกันติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.thTwitter : https://twitter.com/innnewsYoutube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INNTikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button