Business

ประเทศไทยเพิ่มเพดานหนี้สาธารณะจาก 60% เป็น 70% ของ GDP

คณะกรรมการนโยบายการเงินและการคลังแห่งประเทศไทย ได้มีมติขึ้นเพดานอัตราส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จาก 60% เป็น 70% ซึ่งจะทำให้ภาครัฐสามารถกู้ยืมเงินได้อีก เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ โดย COVID-19. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การตัดสินใจครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้รัฐบาลมีความคล่องตัวทางการคลังมากขึ้น หากรัฐบาลจำเป็นต้องกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้นเพื่อดำเนินนโยบายการเงินระยะกลาง เขากล่าวว่ากระทรวงจะเสนอวงเงินใหม่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารและรับรองว่ารัฐบาลยังคงมีความสามารถในการชำระหนี้ จนถึงขณะนี้ รัฐบาลได้กู้ยืมเงิน 1.5 ล้านล้านบาทเพื่อเป็นทุนสนับสนุนโครงการบรรเทาทุกข์และกระตุ้นเศรษฐกิจจาก COVID-19 ซึ่ง 500 พันล้านบาทได้รับการอนุมัติในปีนี้ นายอาคม กล่าวว่า การขึ้นฝ้าเป็นไปตามมาตรา 50 ของ พระราชบัญญัติวินัยทางการคลังและการเงิน ซึ่งให้อำนาจคณะกรรมการแก้ไขอัตราส่วนทุก 3 ปี คณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ ผู้รายงานข้อมูลและที่มา : ศุภพงษ์ ระรวยทรง ผู้เขียน : ธารินทร์ อังสกุล สำนักข่าวและประชาสัมพันธ์แห่งชาติ : http://thainews.prd.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button