Business

S&P คงอันดับเครดิตไทยที่ BBB แนวโน้มมีเสถียรภาพ

Standard and Poor's (S&P) คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ BBB+ บริษัทจัดอันดับทั่วโลกคาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศจะเติบโตที่ 1.1% ในปีนี้ โดยมีการเติบโตในแง่ดีมากขึ้นที่ 3.6% ต่อปีจาก 2022 เป็น . โฆษกรัฐบาล ธนากร วังบุญคงชนะ กล่าวว่า หน่วยงานยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของไทยที่ BBB ด้วยแนวโน้มที่มีเสถียรภาพ ในรายงานของ S&P คาดว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศจะได้รับแรงหนุนจากการส่งออกและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นผลมาจากการรับวัคซีนที่สูงขึ้นและมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 การรณรงค์ส่งเสริมการลงทุนอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลจะส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมฟื้นตัวสู่ระดับก่อนเกิดโรคระบาดจาก 2023 การประเมินของ S&P แสดงให้เห็นว่าภาคการเงินภายนอกของไทยยังคงแข็งแกร่งจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัด สภาพคล่องสูง และทุนสำรองเงินตราต่างประเทศที่สูง นอกจากนี้ นโยบายเสถียรภาพทางการเงินและการกำหนดราคาของประเทศได้ส่งผลดีต่ออันดับเครดิต บริษัทจะติดตามการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ตลอดจนพัฒนาการทางการเมืองที่อาจส่งผลกระทบระยะกลางต่อความสามารถของประเทศในการทำให้นโยบายเศรษฐกิจและสังคมเป็นรูปธรรม ผู้รายงานข้อมูลและที่มา : ธรรมรัตน์ ธาดาพรหม ผู้เขียน : ธารินทร์ อังสกุล สำนักข่าวและประชาสัมพันธ์แห่งชาติ : http://thainews.prd.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button