News

“นิพนธ์”ประชุมกลั่นกรองแผนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

“นิพนธ์”ประชุมกลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย พร้อมเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในไตรมาสแรกนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานโครงการ อ.ก.บ.ภ. ภาคใต้และภาคใต้ชายแดนที่โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา) โดยนายนิพนธ์ กล่าวว่า วันนี้มามอบนโยบาย พร้อมเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในไตรมาสแรก ซึ่งรายได้หลักของประเทศมาจากการท่องเที่ยว เมื่อประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อ GDP กระทบต่อการจ้างงาน มีคนตกงานเป็นจำนวนมาก เนื่องจากไม่สามารถดำเนินกิจการได้ ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ จึงควรให้ความสำคัญ ในการฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการเกษตรที่เป็นโครงสร้างหลักประเทศมีครัวเรือนกว่า 8 ล้านครัวเรือน ต้องมีการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปอย่างจริงจังที่กำลังทำอยู่ขณะเดียวกัน การใช้จ่ายของภาครัฐจะเป็นอีกหนทางในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทางรัฐบาล จึงอยากให้ภาครัฐเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และไม่ซ้ำซ้อน เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ จะต้องดูเรื่องการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของแต่ละจังหวัด หากไม่มีความจำเป็นก็ไม่ควรมีการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณ เนื่องจากจะทำให้แผนที่วางไว้ไม่มีการนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และมีความพร้อมดำเนินการได้ทันที (ความพร้อมด้านที่ดิน สถานที่ รูปแบบรายการและบุคลากร) สามารถยกระดับรายได้เกษตรกร เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว หรือ ยกระดับ คุณภาพชีวิตประชาชน และเมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายให้ดำเนินการโครงการให้สอดคล้องกับพื้นที่ และจะต้องเป็นไปตามระเบียบทุกโครงการ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จังหวัดควรจะต้องมี แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้สามารถดำเนินการช่วยเหลือต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.thTwitter : https://twitter.com/innnewsYoutube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INNTikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button